Obraz dr hab. nauk med. Marek Lipiński

Marek Lipiński

dr hab. nauk med.